V rámci štúdia na Drevárskej fakulte Technickej Univerzity vo Zvo­lene, je možné sa špecializovať na určitú oblasť spracovania dreva. Jednou z možností popri vysokoškolskom štúdiu je aj odborné zameranie “Materiál-Akustika-Priestor”, ktoré riadi doc. RNDr. Anna Danihelová, PhD. Súčasťou tohto zamerania je vytvorené Pracovisko fyzikálnej a hudobnej akustiky, v ktorom sa študenti a učitelia realizujú čo sa týka praktických cvičení (napr. výroba hudobných nástrojov alebo ich súčastí; výroba ostatných drevených výrobkov, výroba experimentálnych telies) ako aj teoretických cvičení (experimentálne nedeštruktívne merania na najmodernejších meracích aparatúrach, celková príprava na súťaže ŠVOČ; kvalitné vypracovanie záverečných diplomových, bakalárskych a dizertačných prác). Každoročne organizujeme medzinárodnú vedeckú konferenciu Materiál – Akustika – Priestor (MAP), kde si vymieňame vzácne skúsenosti s kolegami z iných pracovísk z rôznych krajín. Počnúc rokom 2016 sa pracovisko pod vedením Ing. Martina Čulíka, PhD. stáva pracovnou súčasťou Katedry drevených stavieb (KDS).

V súčasnosti na Technickej univerzite vo Zvolene (TUZVO) prebehla úspešná akreditácia troj­stupňového systému vysokoškolského štúdia (bakalár – inžinier – doktor). Akreditované sú na výber viaceré bakalárske a inžinierske študijné programy študijných odborov na Drevárskej fakulte (DF). Po ukončení inži­nierskeho štúdia je možné pokračovať v začatej práci v doktorandskom t.j. v treťom stupni vysoko­školského štúdia v externej alebo internej forme v spolupráci na Pracovisku fyzikálnej a hudobnej akustiky.