acoustics-sk_vlnka

V rámci štúdia na Drevárskej fakulte Technickej Univerzity vo Zvo­lene, je možné sa špecializovať na určitú oblasť spracovania dreva. Jednou z možností je aj odborné zameranie “Materiál-akustika-priestor”, ktoré riadi doc. RNDr. Anna Danihelová, PhD. Súčasťou tohto zamerania je vytvorené Pracovisko fyzikálnej a hudobnej akustiky, v ktorom sa študenti a učitelia realizujú čo sa týka praktických cvičení (napr. výroba hudobných nástrojov alebo ich súčastí; ostatných drevených výrobkov) ako aj teoretických cvičení (experimentálne nedeštruktívne merania, súťaže ŠVOČ; záverečné diplomové, bakalárske a dizertačné práce). Každoročne organizujeme medzinárodnú konferenciu Materiál – Akustika – Priestor (MAP), kde si vymieňame vzácne skúsenosti s kolegami z iných pracovísk z rôznych krajín.

V súčasnosti na TU vo Zvolene prebehla úspešná akreditácia troj­stupňového systému vysokoškolského štúdia (bakalár – inžinier – doktor). Akreditované sú na výber viaceré bakalárske a inžinierske študijné programy akreditovaných odborov na Drevárskej fakulte. Po ukončení inži­nierskeho štúdia je možné pokračovať v začatej práci v doktorandskom t.j. v treťom stupni vysoko­školského štúdia v externej alebo internej forme v spolupráci na Pracovisku fyzikálnej a hudobnej akustiky.