doc. RNDr. Anna Danihelová, PhD.

anna-danihelova

SVK

 • docentka na Katedre protipožiarnej ochrany (KPO)
 • gestor odborného zamerania „Hudobné nástroje (Materiál – Akustika – Priestor)“ na DF TU vo Zvolene
 • bývalá Prorektorka pre vedeckovýskumnú činnosť na TU Zvolene
 • vyučované predmety: Fyzika, Akustika, Fyzika hudobných nástrojov, Experimentálne nedeštruktívne metódy, Hudobná psychoakustika, Vybrané kapitoly z priestorovej a stavebnej akustiky, Aktívne a pasívne systémy bezpečnosti, Modelovanie a optimalizácia technologických procesov a ich bezpečnosť
 • Člen a školiteľ odborovej komisie doktorandského štúdia na Drevárskej fakulte TU vo Zvolene v študijnom odbore:
  5. 2. 45 konštrukcia a procesy výroby drevárskych výrobkov
 • Člen a školiteľ odborovej komisie doktorandského štúdia na Drevárskej fakulte TU vo Zvolene v študijnom odbore:
  8. 3. 1 ochrana osôb a majetku

Vzdelanie

 • absolvent Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, odbor Fyzika tuhých látok
 • RNDr. získaný v odbore Fyzika tuhých látok na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK v Bratislave
 • PhD. získaný v odbore Konštrukcie a procesy výrobkov z dreva na Drevárskej fakulte TU vo Zvolene
 • doc. získaný v odbore Konštrukcie a procesy výrobkov z dreva na Drevárskej fakulte TU vo Zvolene

Vedúca projektov

 • VEGA – projekt zameraný na hodnotenie kvality dreva na špeciálne účely prostredníctvom metód akustiky
 • medzinárodný projekt spolupráce s HAMU Praha

ENG

 • Assoc. prof. at Department of Fire Protection
 • Guarantor of specialization „Musical Instruments“ at Faculty of Wood Sciences and Technology
 • Adviser of post – graduate degree programmes (PhD.):
  Branch of study: 5.2.45 Construction and Technology of Wood Products
  Programme of study: Construction and Technology of Wood Products
  Branch of study: 8.3.1 Protection of Persons and Property
  Programme of study: Fire Protection and Safety
 • Gestor of subjects: Physics, Acoustics, Physics of musical instruments, Experimental non-destructive methods, Expertise and consulting activity in area of musical instruments, Musical psychoacoustics

Education

 • Faculty of Natural Sciences of Comenius University in Bratislava
 • Dr. – Faculty of Mathematics and Physics of Comenius University in Bratislava, Branch of study: PHYSICS and specialization: SOLID STATE PHYSICS
 • PhD. – Faculty of Wood Sciences and Technolohy TU in Zvolen,
  Branch of study: CONSTRUCTION AND TECHNOLOGY OF WOOD PRODUCTS
 • assoc. prof. – CONSTRUCTION AND TECHNOLOGY OF WOOD PRODUCTS

Projects

 • Scientific Grant of the Ministry of Education of Slovak Republic and the Slovak Academy of Sciences – „Physical and acoustical properties of wood as objective means of quality evaluation for special wood products making“
 • Cooperation between Czech and Slovak republic – „The methods of measuring the physicoacoustical characteristics in a basic phasies of musical instruments making“ – cooperation HAMU Prague

 Publications: www.library.sk/arl-sldk/sk/detail-sldk_un_auth-p0000670-Danihelova-Anna-1954/


Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (ACB): Danihelová, A. 2010 Fyzika 2. Zvolen, 2010, 206 s. ISBN 978-80-970363-6-2. | Obálka | Obsah | Predslov | Ukážka z knihy