MAP 2022

MAP 2022

V rámci štúdia na Drevárskej fakulte Technickej Univerzity vo Zvo­lene je možné sa špecializovať na určitú oblasť spracovania dreva. Jednou z možností popri vysokoškolskom štúdiu vybraného študijného programu je aj ponuka doprofilovať sa v odbornom zameraní “Materiál-Akustika-Priestor (Hudobné nástroje)”, ktoré riadi doc. RNDr. Anna Danihelová, PhD. Súčasťou tohto zamerania je vytvorené Pracovisko fyzikálnej a hudobnej akustiky, v ktorom sa študenti a učitelia realizujú čo sa týka praktických cvičení (napr. výroba hudobných nástrojov alebo ich súčastí; výroba špeciálnych výrobkov z dreva; výroba experimentálnych telies na merania metódami akustiky) ako aj teoretických cvičení (experimentálne nedeštruktívne merania na najmodernejších meracích aparatúrach; celková príprava na súťaže ŠVOČ; korektné prostredie pre vypracovanie záverečných diplomových, bakalárskych a dizertačných prác). Každoročne organizujeme medzinárodnú vedeckú konferenciu Material – Acoustics – Place (MAP), kde si vymieňame vzácne skúsenosti s kolegami z iných pracovísk z rôznych krajín. Pracovisko spravuje doc. Ing. Martin Čulík, PhD. (KDS).

Poď študovať k nám na TUZVO. V súčasnosti má Technická univerzita vo Zvolene (TUZVO) akreditáciu s možnosťou vzdelávania v troj­stupňovom systéme vysokoškolského štúdia (bakalár – inžinier – doktor). Na Drevárskej fakulte (DF) sú akreditované na výber viaceré bakalárske a inžinierske študijné programy študijných odborov. Po ukončení inži­nierskeho štúdia je možné pokračovať v začatej práci a vybranej témy v doktorandskom t.j. v treťom stupni vysoko­školského štúdia v externej alebo internej forme v spolupráci s Pracoviskom fyzikálnej a hudobnej akustiky.