ACOUSTICS 2024 High Tatras / June 12-14, 2024 / Štrbské Pleso, Vysoké Tatry, Slovakia

V rámci štúdia na Drevárskej fakulte Technickej Univerzity vo Zvo­lene je možné sa špecializovať na určitú oblasť spracovania dreva. Jednou z možností popri vysokoškolskom štúdiu vybraného študijného programu je aj ponuka doprofilovať sa v odbornom zameraní “Materiál-Akustika-Priestor”, ktoré riadi doc. RNDr. Anna Danihelová, PhD. Súčasťou tohto zamerania je vytvorené Pracovisko fyzikálnej a hudobnej akustiky, v ktorom sa študenti a učitelia vzdelávajú v špecifickej oblasti „Akustika dreva“ aj realizáciou praktických cvičení, napr. výroba hudobných nástrojov alebo ich súčastí, výroba špeciálnych výrobkov z dreva so zvuk vyludzujúcimi prvkami, príprava a výroba experimentálnych telies na merania metódami akustiky. Takisto je k dispozícii, okrem ukážok rôznych hudobných nástrojov a odbornej literatúry, vytvorené motivačné prostredie na realizáciu teoretických a vedeckých prác so zreteľom na „Hudobné nástroje a Drevené stavby“ v podobe experimentálneho nedeštruktívneho merania na najmodernejších meracích aparatúrach, prenosnej aparatúry na merania in situ, celkovej prípravy na študentské vedecké súťaže ŠVOČ, ako aj možnosti vypracovania záverečných diplomových, bakalárskych a dizertačných prác. Každoročne organizujeme medzinárodnú vedeckú konferenciu Material – Acoustics – Place (MAP), kde si vymieňame vzácne skúsenosti s kolegami z iných pracovísk z rôznych krajín. Výstup z konferencie zborník Nové trendy akustického spektra (NTAS) je pre záujemcov významným zdrojom aktuálnych informácií z oblasti akustiky, jej aplikácií, materiálového inžinierstva a interdisciplinárnej spolupráce. Pracovisko spravuje doc. Ing. Martin Čulík, PhD. (KDS).

Poď študovať k nám na TUZVO. Technická univerzita vo Zvolene (TUZVO) má akreditáciu s možnosťou vzdelávania v troj­stupňovom systéme vysokoškolského štúdia (bakalár – Bc. / inžinier – Ing. / doktor – PhD.). Na Drevárskej fakulte (DF) sú akreditované na výber viaceré bakalárske (Bakalárske študijné odbory) a inžinierske (Inžinierske študijné odbory) študijné programy študijných odborov. Po ukončení inži­nierskeho štúdia je možné pokračovať v začatej práci a vybranej témy v doktorandskom (Doktorandské študijné odbory) t.j. v treťom stupni vysoko­školského štúdia v externej alebo internej forme v spolupráci s Pracoviskom fyzikálnej a hudobnej akustiky.