About Us

Sub-department of Physical and Musical Acoustics

Martin Čulík : pracovník Katedry drevených stavieb (DF TUZVO)

Anna Danihelová : pracovník Katedry protipožiarnej ochrany (DF TUZVO)


Predmetom širšieho záujmu práce v odbornom zameraní „Materiál – Akustika – Priestor“ je plánované okrem štúdia výroby drevených hudobných nástrojov aj štúdium priestorovej a stavebnej akustiky, meranie hluku v životnom a v pracovnom prostredí, ako aj riešenie príbuzných problémov súvisiacich s akustikou, čiže kompaktné štúdium akustiky v nadväznosti na materiál a priestor. V rámci dohodnutej spolupráce s domácimi a zahraničnými pracoviskami sa darí vytvoriť vhodné zázemie pre riešenie problémov akustiky v praktickom živote plnom neuveriteľných vibrácií.

Študentom, záujemcom o spoluprácu v oblasti akustika-drevo-hudobné nástroje, odporúčame špeciálne štúdium v odbore v oboch stupňoch (Bc. a Ing.) vysokoškolského vzdelávania sa na DF TUZVO

Výučba predmetov na DF TUZVO týkajúca sa témy Hudobných nástrojov – Gestor Martin Čulík

Pracovisko fyzikálnej a hudobnej akustiky na DF TU vo Zvolene je vybavené najmodernejšími experimentálnymi a certifikovanými meracími aparatúrami a softvérom:

  1. MEARFA – rezonančná frekvencia, vlastnosti materiálov
  2. VIBROVIZER – rezonančná frekvencia, vlastnosti materiálov, ladenie dosiek hud. nástrojov
  3. Platforma B&K PULSE spolu so softwarom PULSE LabShop – oktávová analýza
  4. Ručný analyzátor zvuku od firmy B&K Typ 2270 / Measurement Partner SuiteBZ-5503 Software – oktávová analýza, hluk v prostredí, stavebná akustika
  5. Softvér DIRAC, všesmerový mikrofón a zdroj zvuku – priestorová akustika
  6. Impedančná trubica B&K typu 4206 – priestorová akustika
  7. Osciloskop PicoScope USB – vizualizácia kmitania, frekvenčná analýza
  8. Laserový vibrometer LaserPoint LP01 – kmity a vibrácie
  9. Program NEPRŮZVUČNOST 2010 – predikcia, stavebná akustika

História pracoviska. Podnety vzniku bývalého študijného zamerania „Hudobné nástroje“ (DF TUZVO, akademické roky 1996-2008):

Zriadenie tohto odborného zamerania sa ukázalo ako aktuálne okrem iného na základe zváženia nasledovných skutočností. Slovensko je krajina, ktorú možno nazvať bohatou na suroviny, potrebné k výrobe hudobných nástrojov. Najmä drevo, ako azda najdôležitejší materiál na daný účel, sa vyváža (so striedavým úspechom) do zahraničia vo forme suroviny. Vývoz tejto suroviny, resp. obchod s drevom vhodným na výrobu HN nie je koordinovaný, čím dochádza k značným ekonomickým stratám, t.j. nižšiemu stupňu zhodnotenia dreva. Táto skutočnosť vyžaduje prípravu vysokokvalifikovaných odborníkov – absolventov technicko-univerzitného štúdia. Hudobné nástroje možno označiť za nadštandardný výrobok z hľadiska pomeru vložená (vysokokvalifikovaná) práca / spotrebovaný materiál. Drevárske inžinierstvo predstavuje vhodný základ pre takéto štúdium. Absolvent zamerania HN má väčšiu pridanú hodnotu ako inžinier uplatňujúci sa v drevárskom priemysle. Výroba i hra na hudobných nástrojoch do značnej miery prispievajú ku kultivovanosti národa.

Ukážka súťažných ŠVOČ prác a záverečných bakalárskych (Bc.), diplomových (Ing.) a dizertačných (PhD.) prác vypracovaných na Pracovisku fyzikálnej a hudobnej akustiky:

Galéria obrázkov zákutí a miestností pracoviska: