doc. Ing. Martin Čulík, PhD.

martin-culik

SVK:
doc. Ing. Martin Čulík, PhD. je absolventom Inžinierskeho štúdia na Drevárskej fakulte Technickej univerzity vo Zvolene v špecializácii so zameraním na Hudobné nástroje a doktorandského štúdia v odbore Konštrukcie a procesy výroby drevárskych výrobkov. Vedecko-pedagogický titul „docent“ získal v habilitačnom odbore Konštrukcie a procesy výroby drevárskych výrobkov. Pôsobí ako vysokoškolský učiteľ – docent na Katedre drevených stavieb TU vo Zvolene. Jeho výskum je orientovaný na zisťovanie mechanických, fyzikálnych a akustických vlastností materiálov pre špeciálne výrobky z dreva, najmä drevené hudobné nástroje, takisto na priestorovú a stavebnú akustiky v oblasti drevených stavieb. Bol a neustále je členom organizačného a vedeckého výboru viacerých vedeckých konferencií (Hlavný organizátor: Material – Acoustics – Place, Zvolen, SK). Aktívne publikuje na vedeckých konferenciách a vo vedeckých časopisoch registrovaných v medzinárodných databázach (Scopus a Web of Science), je editorom viacero vedeckých recenzovaných a konferenčných zborníkov, je editor Vedeckého časopisu o kultúre regiónov na Slovensku, je autorom a spoluautorom viacero Dizajn patentov. Bol tvorcom, členom a zástupca niekoľkých VEGA, KEGA, APVV projektov a projektov medzinárodnej spolupráce. Má za sebou absolvované trojmesačné zahraničné stáže na Professur Holzwissenschaften, ETH Zürich, Švajčiarsko a Zvukové studia, HAMU Praha, Česká republika. Je výkonný tajomník Slovenskej akustickej spoločnosti pri SAV (SKAS) a riadny člen Európskej akustickej asociácie (EAA – European Acoustics Association).


ENG:
Ass. Prof. Dr. Martin Čulík graduated from the Faculty of Wood Sciences and Technology, Technical University in Zvolen, Slovakia. His master study was focused on Musical instruments and PhD. study on Construction and production processes of wood products. He obtained scientific-pedagogical degree of “Associate Professor“ on study field Constructions and production processes of wood products. He works as a university teacher – docent at the Department of Wooden Constructions (TU in Zvolen, SK). His research is focused on determining the mechanical, physical and acoustical properties of materials for special wood products, especially wooden musical instruments, also on room and building acoustics in the field of wooden constructions. He was a member of the organising and scientific committees of several scientific conferences (Head organizer: Material – Acoustics – Place, Zvolen, SK). He participates in scientific conferences and publishes his papers in scientific journals registered in international databases (Scopus, Web of Science); he is an author and co-author of several design patents; he is the editor of various scientific peer-reviewed and conference proceedings, he is the editor of Scientific Journal of Regional Culture in Slovakia. He was a creator and research team member of several Slovak VEGA, KEGA, APVV and projects with international cooperation. He participated in several internships abroad: Professur Holzwissenschaften, ETH (Swiss Federal Institute of Technology) Zürich, Switzerland; Sound Studios of HAMU (Music and Dance Faculty of the Academy of Performing Arts) Prague, Czech Republic. He is the executive secretary of the Slovak Acoustical Society at the Slovak Academy of Sciences and a member of European Acoustical Association.


Current position on Faculty of wood science and technology at TU in Zvolen, Slovakia: Docent – Department of Wooden Constructions


 Publications: www.library.sk/arl-sldk/sk/detail-sldk_un_auth-p0021907-culik-Martin-1975/


Editor – Peer-reviewed Proceedings: New Trends of Acoustic Spectrum


Head organizer of the International Conference MAP: Material – Acoustics – Place, Zvolen, Slovakia


Admin, Editor, Editorial Board – Peer-reviewed Journal: Vedecký časopis o kultúre regiónov na Slovensku / Scientific Journal of Regional Culture in Slovakia


 Didgeridoo maker and player: Slovak didgeridoo website


Document photography – publicist: Dofoto magazine


Email: Contact